Mondotravel
Opći uvjeti putovanja

Opći uvjeti putovanja

1. Sadržaj aranžmana

Organizator putovanja Mondo travel d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija ) jamči provedbu programa prema planu i programu aranžmana koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.)

2. Prijave i ugovaranja

Prilikom prijave putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drukčije dogovoreno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno. U slučaju obročnog plaćanja do 21 dan prije početka putovanja osigurava se dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene do ugovorenog roka plaćanja. Ukoliko putnik ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove, odnosno posljedice nastale iz krivih podataka. Također eventualnu promjenu imena putnika ili datuma putovanja, putnik plaća prema važećim cjenicima usluga i pravilima kompanija.

3. Obveze agencije

Agencija je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju “više” sile ( rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode… ). Ako bude moguće agencija će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Agencija nije dužna pružati usluge van ovih Uvjeta. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.

4. Obveze putnika

Putnik je dužan podmiriti troškove aranžmana u skladu s ovim uvjetima. Putnik je dužan posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište, te država kroz koje tranzitno prolazi. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, zbog kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj. Po dolasku na odredište putnik je dužan davatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi-hotelsku uputnicu ( voucher). Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja Ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio. Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Sukladno zakonu države u koju se putuje, putnik je dužan platiti odgovarajuću boravišnu pristojbu, a o visini iste biti će izvješteni prije putovanja. Troškove eventualnog gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi putnik koji je dužan brinuti o svojim dokumentima. Voditelj putovanja može asistirati, no program se mora neometano odraditi.

5. Sadržaj i cijena aranžmana

Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevo-za, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putova-nja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troš-kove stručnog i mjesnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): fakulta-tivne (neobavezne) izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju. 
Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, poseb-na prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naglasiti prilikom prijave putovanja. 
Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putova-nja na određeni dan. Agencija može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera, uključujući povećanje troškova goriva ili povećanje pristojbi i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovore-ne cijene do 8%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 8% putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem priopćiti Agenciji u roku od 2 dana od primljene oba-vijesti. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi Agenciji u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju avio karata, zra-koplovne pristojbe podložne su promjeni istih do dana izdavanja avio karte. U slučaju promjene istih do dana izdavanja avio karte. U slučaju porasta zrakoplovnih pri-stojba, putnik je dužan snositi trošak razlike u cijeni.

6. Last minute / first minute akcije / posebne ponude

U slučaju slabe prodaje aranžmana, Agencija zadržava pravo spuštanja cijene te primijeniti posebne marketinš-ke akcije u svrhu lakše prodaje aranžmana. Putnici koji su uplatili aranžman po punoj cijeni nemaju pravo na po-vrat razlike cijene aranžmana.

7. kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni kapaciteti unutar programa opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzo-rom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za usmenu ili pi-smenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobi-vena od strane treće osobe. Ako putnik koristi trokre-vetnu ili višerevetnu sobu u hotelu, hotelijer najčešće daje dvokrevetnu sobu s pomoćnim ležajem. Kvaliteta pomoćnog(dodatnog) ležaja u potpunosti ovisi o hote-lu. Agencija ni u kom slučaju ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete pomoćnog ležaja, te eventu-alno nezadovoljstvo putnika proizašlo iz ovih razloga, ne može biti predmetom prigovora.

8. Smještaj u sobe / apartmane

Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apar-tman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno re-gistriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Ukoliko je mo-guće, organizator će pokušati putnikov dodatni zahtjev ispuniti ( komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju na-pustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Do-laske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvo-ljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.

9. Putnikov otkaz putovanja

Putnik ima pravo na otkaz putovanja prije početka pu-tovanja no to svakako se mora napraviti u pismenom obliku. Agencija u tom slučaju ima pravo na naknadu troškova zbog otkazanog putovanja, a visina troškova određuje se prema danu putnikova otkazivanja i vrsti putovanja. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Agencija zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Agencija će primijeniti dolje na-vedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Zbog svega navedenog Agen-cija predlaže uplatu putnog osiguranja. Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, Agencija od ukupne cijene aranžmana zadržava:

Europska putovanja, odmori, skijanje

 • za otkaz do 30 dana prije polaska , organizator naplaću-je 30% cijene aranžmana, a mininimalno 100 kn
 • za otkaz 29 do 16 dana prije putovanja - 40%
 • za otkaz 15 do 9 dana prije putovanja – 80%
 • za otkaz 8 do 0 dana prije putovanja – 100%


Daleka putovanja, tečajevi stranih jezika

 • za otkaz do 30 dana prije polaska , organizator naplaću-je 25% cijene aranžmana, a mininimalno 100 kn
 • za otkaz 29 do 15 dana prije putovanja -80%
 • za otkaz 14 do 0 dana prije putovanja – 100%


Krstarenja za 
a) individualne polaske

 • Više od 60 dana prije polaska –fiksna naknada štete od 335 kn
 • 60-46 dana prije polaska – 15% cijene aranžmana
 • 45-31 dan prije polaska – 40% cijene aranžmana
 • 30-16 dana prije polaska -80% cijene aranžmana
 • 15-0 dana prije polaska -100% cijene aranžmana

Za „ NO SHOW „ i za nepotpune / nevažeće putne isprave

 • 100% cijene aranžmana

b) grupne polaske

 • 120-91 dan prije polaska – 5% cijene aranžamana
 • 90-76 dan prije polaska – 15% cijene aranžamana
 • 75-56 dan prije polaska – 25% cijene aranžamana
 • 55-41 dan prije polaska – 50% cijene aranžamana
 • 40-31 dan prije polaska – 75% cijene aranžamana
 • 30-0 dana prije polaska – 100% cijene aranžamana

Za „ NO SHOW „ i za nepotpune / nevažeće putne isprave

 • 100% cijene aranžmana


Transferi

 • 120-91 dan prije polaska – 10% cijene aranžamana
 • 90-61 dan prije polaska – 20% cijene aranžamana
 • 60-45 dana prije polaska – 30% cijene aranžamana
 • 44-31 dan prije polaska – 50% cijene aranžamana
 • 30-21 dan prije polaska – 70% cijene aranžamana
 • 20-0 dana prije polaska – 100% cijene aranžamana

Za „ NO SHOW „ i za nepotpune / nevažeće putne isprave

 • 100% cijene aranžmana


Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promijene. Agencija zaračunava stvarne troškove zamje-ne ako putnik-nosilac ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uv-jete za korištenje navedenog aranžmana.


Putovanje na niskotarifnim avio kompanijama 
( npr Easy Jet, Vueling, Volotea, Ryan Air… ) 
Za putovanje na nekim niskotarifnim avio kompanijama, putnik je dužan do 15 dana prije termina putovanja dati točne podatke potrebne za izdavanje boarding karte: točno ime i prezime, datum rođenja, broj putovnice ili osobne karte ako je dovoljna za putovanje u određenu državu, datum do kada vrijedi putovnica/ osobna karta te nacionalnost. Za putnikov otkaz putovanja na niskota-rifnoj avio kompaniji, putnik snosi trošak avio karte u cije-losti ili trošak promjene imena, prema uvjetima niskota-rifnih aviokompanija. Trošak hotela i ostatka aranžmana obračunava se prema općim uvjetima za otkaz putnika za europska putovanja. 

Avio karte i induvidualna putovanja 
U slučaju putnikova otkaza avio karte, putnik snosi trošak otkazivanja avio karte koji je uglavnom 100%. Iz tog razloga predlažemo uplaćivanje police osiguranja od otkaza. Kod individualnih putovanja, ukoliko su izdani voucheri za smještaj i ostale usluge, troškovi otkaza ovise o uvjetima spomenutih dobavljača. Preporučamo uplatu police osiguranja od otkaza.

10. Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelat-nici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage, te osiguranje od otkaza putovanja. Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje pretpostavlja da bi zbog nepredviđenih okolnosti morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja predhodno navedenih, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza na-plaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se za-visno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku Osigura-vajućeg društva. Nepredviđena okolnost je nastala ako postoji neki od sljedećih slučajeva: teška bolest ili smrtni slučaj: osiguranika – supružnika osiguranika, djeteta osiguranika, roditelja ili brata ili sestre osiguranika ili nje-govog supružnika, usvojenika ili usvojitelja, elementarna nepogoda koja je proglašena od nadležnih vlasti, vojna služba. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabav-ke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. U slučaju otkaza putovanja, putnik je dužan agenciji namiriti kompletnu cijenu putovanja sukladno uvjetima iz točke 7, a osiguravajuća kuća će putniku vra-titi 90% ustegnutog iznosa. Polica osiguranja od otkaza mora se ugovoriti prilikom sklapanja Ugovora u putova-nju, naknadno nije moguće sklopiti policu osiguranja od rizika putnikovog otkaza putovanja. Polica zdravstvenog osiguranja može se ugovoriti do dana polaska na putovanje. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđe-nih okolnosti, Agencija zadržava pravo isplate prema pravilima o putnikovu otkazu putovanja. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja. Cijene putova-nja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Pot-pisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporuče-na dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravate-lja ili kod agencije – posrednika.

11. Pravo organizatora na otkaz ili promjenu programa

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, agencija za-država pravo otkaza putovanja. Za putovanja duža od 6 dana – 20 dana prije početka putovanja, za putovanja 3-6 dana – 7 dana prije početka putovanja te za puto-vanja kraća od 2 dana – 48 sati prije termina putova-nja. Agencija je dužna putniku vratiti sav uplaćen iznos aranžmana. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa / aranžmana. Ako nastupe izvanredne okolno-sti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili ukloniti organi-zator putovanja ima pravo izmijeniti program. Smještaj koji je ugovoren može se zamijeniti samo sa smještajem u objektu iste ili više kategorije. Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenje, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Agencija ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u doma-ćem i međunarodnom prometu. Agencija ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promje-ne programa i nastale troškove uvjetovane takvim kaš-njenjem. U slučaju kašnjenja veznog leta koji utječe na propuštanje osnovnog leta je isključivo odgovorna avio kompanija. Za bilo kakvu nepravilnost u avio prometu, agencija ne može asistirati već putnik sam mora pod-nijeti prigovor direktno na avio kompaniju. Ukoliko se dogodi overbooking na letu, putnik je dužan surađivati sa predstavnicima avio kompanije te moraju pokušati za-jedno naći odgovarajuće rješenje jer za takve okolnosti je isključivo odgovorna avio kompanija, a ne Agencija. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, Organizator će Putni-ka smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga i na vlastiti trošak. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na danu situaciju. Agencija ne odgo-vara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura/kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web-stranicama.

12. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Mondo Travel ima kod osiguravajućeg društva Wiener osigura-nje, Vienna Insurance Group d.d, sklopljen ugovor broj: 1322-00041420 za razdoblje 31.07.2018 do 31.07.2019. godine o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prou-zroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na pa-ket-aranžman., te osiguranje jamčevine turističkih paket aranžamana. U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Wiener sigura-nje, Poljička 5, 10000 Zagreb, tel: 01 7898 518 te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti or-ganizatora putovanja.

13. Putovanje u organizaaciji drugih organizatora/turoperatora

Za sve aranžmane gdje je Agencija glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je MONDO TRAVEL posrednik odnosno nije glavni organizator puto-vanja. Za takve aranžmane u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator te se za to putovanje primjenju-ju opći uvjeti odgovornog organizatora te Agencija ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora PUTNIK u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

14. Putnikova prtljaga

Težina dozvoljene prtljage koja je uključena u cijenu aranžmana na zrakoplovnim putovanjima ovisi o avio kompaniji te će biti posebno naznačena u završnom pismu. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cije-nama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može poni-jeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi bri-gu o svojim stvarima, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. Or-ganizator nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu u prijevoznom sredstvu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu.

15. Zdravstveni propisi

Putnik je dužan obavijestiti Mondo travel d.o.o. o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima nave-dena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokume-nata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

16. Putne isprave

Putnici su dužni, o vlastitom trošku, pribaviti i posjedova-ti valjane putne isprave za cijelo vrijeme trajanja putova-nja. Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik isključivo je odgovoran za slučaj u kojem nije u mogućnosti ostvariti putovanje zbog neposjedovanja valjanih putnih ispra-va. U tom slučaju smatra se da je Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik otkazao putovanje, te će se primijeniti točka 9. Općih uvjeta. U slučaju krađe ili gubitka putnih isprava za vrijeme pu-tovanja Putnik će sam snositi troškove pribavljanja novih isprava, kao i troškove koji iz toga mogu proizaći. Agen-cija će pomoći putniku u slučaju krađe/gubitka putnih isprava, pri tome vodeći računa o normalnom odvijanju Programa putovanja. Agecncija neće biti odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih službenih tijela koji-ma se Putniku ne dozvoljava ulazak ili izlazak iz pojedine zemlje te se u tom slučaju primjenjuju odredbe Općih uvjeta koje se odnose na otkaz i prekid putovanja od strane Ugovaratelja putovanja odnosno Putnika. Ako je za pojedino putovanje potrebna viza, Agencija može, uz posebnu doplatu, posredovati u izdavanju iste, ako je ta-kvu uslugu ugovorio s Ugovarateljem putovanja odno-sno Putnikom. Agencija ne jamči ishođenje vize.

17. Rješavanje prigovora

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. 

Postupak u svezi s prigovorom: 

- Odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neod-govarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Ukoliko putnik ne podnese prigovor na gore na-vedeni način, a konzumira uslugu, odriče se prava na od-štetu. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. Svaki putnik / nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Agencija neće uzeti u razmatranje gru-pne prigovore. Agencija će riješiti samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta.

Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turistič-kim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvrši-teljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. 

-Najkasnije 8 dana po povratku putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pri-tužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u pro-dajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluga najviše za još 14 dana. Orga-nizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu boravka. Dok organizator ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredo-vanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. 

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 30 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tuž-bu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžma-na. U svim aranžmanima gdje Agencija nastupa kao posrednik prodaje za provedbu je odgovorna agencija- organizator putovanja. U slučaju sklapanja ugovora po “sistemu na neviđeno” putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Agencija će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

18. Obveza razmatranja mogućnosti mirenja

U slučaju spornih pitanja koja proizađu iz ili u svezi s Ugovorom, njegove ugovorne strane se obvezuju naj-prije razmotriti mogućnost rješavanja tih spornih pitanja mirnim putem u neposrednom kontaktu. U svakom slu-čaju, može se podnijeti i prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, mirenje@hgk.hr, www.hgk.hr.

19. Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci Putnika koriste se u svrhu realizacije ugo-vorenog putovanja, uključivo i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu, te osi-guravateljima ukoliko Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik ugovara izabrana osiguranja preko Agencije, kao i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obve-zuje da će se dobivenim podacima koristiti samo u svrhu realizacije tražene usluge te da neće podatke iznijeti, dati ili prodati trećoj osobi. Osobni podaci čuvaju se u bazi podataka, u skladu s odlukom Uprave Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

20. Završne odredbe

Ovi opći uvjetu i upute za turističke aranžmane sastav-ni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Agencijom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom za čije se putovanje putnik odlučio. Uplatom akontacije putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja te je Ugo-vor valjan i bez potpisa putnika. Ovo izdanje uvjeta puto-vanja stupa na snagu 06 srpnja 2018 te isključuje sva ranija izdanja. Prihvaćanjem ugovora i uplatom akontacije, putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. 

U Zagrebu, srpanj 2018. 
VODITELJ POSLOVANJA: 
Tanja Pilat, Nikole Tesle 14, 10 000 Zagreb, email: info@mondotravel.hr, Tel: 01/46 12 164 
ID: HR-AB-01-080093516