Opći uvjeti putovanja - 061

Opći uvjeti putovanja i turističkih paket aranžmana
 
1. Uvodne odredbe

Ovi Opdi uvjeti sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana (u daljem tekstu: aranžman), a time i ugovora o organiziranju putovanja (u daljem tekstu: Ugovor) koje s putničkom agencijom Meridijan putovanja d.o.o., Trg hrvatskih pavlina 8, Zagreb, ID HR-AB-01-080469587 (u daljem tekstu: Organizator) sklapa ugovaratelj putovanja (u daljem tekstu: Ugovaratelj). Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Opdim uvjetima obvezuju Organizatora, Ugovaratelja i korisnika usluge - putnika (u daljem tekstu: Putnik) ukoliko u Ugovoru ne uglave drugačije.
 
2. Ugovaranje putovanja

Prijave za aranžman mogu se izvršiti u poslovnicama Organizatora, u poslovnicama ovlaštenih putničkih agencija posrednika, dostavom potrebnih podataka faxom, e-mailom, poštom ili putem Interneta. Na temelju primljene prijave Organizator de Ugovaratelju ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujudim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (Internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajudu uplatu. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, prilikom sklapanja Ugovora potrebno je uplatiti 30% cijene, a ostatak najkasnije 21 dan prije datuma polaska, osim u slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti posebni uvjeti pladanja. Ukoliko Ugovaratelj ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 21 dan prije polaska na put, smatrat de se da je odustao od rezervacije bez mogudnosti povrata upladene akontacije. Organizator i Ugovaratelj mogu u Ugovoru uglaviti i drugačije mogudnosti pladanja.
 
3. Sadržaj aranžmana

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je navedeno u programu. Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, fakultativni izleti, ulaznice, pribavljanje viza, cijepljenja, putno osiguranje, napojnice, i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu aranžmana, a Organizator ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Ugovaratelj posebno plada. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga koje Organizator može osigurati nije u programu navedena, Organizator de o cijeni informirati Ugovaratelja prije sklapanja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge koje Organizator ne može osigurati i uključiti u Ugovor, i one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja aranžmana i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Organizator ne snosi odgovornost kao organizator putovanja bez obzira na pomod koju de predstavnik Organizatora pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Ukoliko to Organizator zatraži, Ugovaratelj je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Organizator napladuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne za realizaciju usluge. Organizator de o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada, pravovremeno obavijestiti Ugovaratelja i/ili Putnika.
 
4. Standardi ponude

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu komparabilni. Informacije koje Ugovaratelj dobije usmeno na prodajnom mjestu, telefonom, na drugi način ili pismeno od neovlaštene osobe, ne obvezuju Organizatora u vedoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja, ovim Opdim uvjetima i Ugovoru.
 
5. Mjerodavni podaci

Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku ili na Internetu niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Ugovaratelju putovanja prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.
 
6. Itinerar i odgovornosti

Program putovanja (itinerar) jednako obvezuje Putnika i Organizatora putovanja. Vremena polazaka navedenih u programu putovanja Putnik se mora pridržavati jednako kao uputa i informacija koje u svezi s realizacijom itinerara dobiju usmeno od predstavnika Organizatora putovanja, odnosno turističkih pratitelja ili vodiča. Ukoliko se Putnik odvoji od grupe prije nego je dobio odgovarajudu obavijest o vremenu i mjestu ponovnog sastajanja grupe i nastavka putovanja za troškove i eventualnu štetu koju može pretrpjeti ne može teretiti Organizatora. Organizator zadržava pravo nastavka putovanja i bez Putnika koji se ne pojavi na vrijeme na mjestu polaska ili nastavka putovanja, a Putnikov nedolazak smatrat de se otkazom aranžmana. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama i prirodnim pojavama ne mogu realizirati u skladu s programom putovanja ili očekivanjima Putnika. Osim toga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko uslijed vremenskih nepogoda (nemirno more, jake oborine i slično) dođe do nemogudnosti izvršenja svih sadržaja prema programu putovanja, do promjene redoslijeda ili trajanja pojedinih sadržaj.
 
7. Smještajne jedinice

Ako Ugovaratelj nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu (sobu, apartman, kabinu i sl.) s posebnim odlikama, isti de prihvatiti bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u dotičnom objektu. Ulazak u smještajnu jedinicu u pravilu je između 16 i 20 sati, a isti se obično moraju napustiti do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko za svaki pojedini smještajni kapacitet u programu nije određeno drugačije. U slučaju dolaska ili odlaska iz smještajne jedinice koji se ne podudara s vremenom ulaska i napuštanja smještajne jedinice, Organizator de pokušati osigurati odgovarajudu prostoriju za odlaganje i čuvanje prtljage, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Ako je mogude, Organizator de pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za smještajem (dodatni kreveti, dječji krevetid, komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.
 
8. Akcije

Ako je Ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi Putnik doznaje tek po dolasku na odredište (akcije pod nazivima: fortuna, as, jocker, rulet, no name hotel i sl.), tada prihvada sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Organizator ne može utjecati, a Ugovaratelj je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Ugovaratelj niti Putnik nemaju pravo prigovora prema Organizatoru.
 
9. Marketinške kampanje

U slučaju slabe prodaje aranžmana Organizator zadržava pravo spuštanja cijene te primjenu posebnih marketinških akcija u svrhu lakše prodaje aranžmana. Ugovaratelji koji su uplatili aranžman po punoj cijeni nemaju pravo na povrat razlike cijene aranžmana. Za potvrdu rezervacija po "Last/First minute/Posebnoj akciji" ponudama Ugovaratelj je dužan odmah uplatiti iznos u cijelosti ili osigurati neospornu naplatu. U slučaju otkazivanja putovanja od strane Ugovaratelja po navedenim ponudama, Organizator ima pravo zadržati kompletan iznos aranžmana.
 
10. Korekcija cijena

Cijene aranžmana objavljene su u kunama i vrijede od datuma objavljivanja programa do datuma navedenog na programu. Organizator zadržava pravo povišenja cijene aranžmana do 7 dana pred početak putovanja, ako je došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povedanja troškova prijevoza, uključujudi i troškove goriva ili do povedanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja. Povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata. Ugovaratelj se obvezuje prihvatiti povedanje ugovorene cijene do 10 posto. Ukoliko dođe do povedanja cijene u iznosu vedem od 10 posto, Ugovaratelj ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti Organizatoru u roku od 2 dana od primljene obavijesti o povedanju cijene. U slučaju odustajanja od aranžmana, Ugovaratelj nema pravo na naknadu štete. Ako Ugovaratelj svoje odustajanje ne dostavi Organizatoru u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.
 
11. Promjene programa

Organizator može otkazati aranžman ili izvršiti promjene programa ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjedi niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremedaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Organizatora bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor. Organizator posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važedim propisima u putničkom prometu. Organizator de Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa. Organizator ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Ako okolnosti na samom odredištu onemoguduju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, Organizator de Putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga i na vlastiti trošak. Organizator zadržava pravo otkazivanja putovanja najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko ne sklopi ugovore o organiziranju putovanja za minimalni broj Putnika naveden u programu. 

12. Naknada štete

Ukoliko Ugovaratelj ili Putnik otkaže aranžman, Organizator na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana zadržava:

Europska putovanja, odmori, skijanje 

 • do 30 dana prije polaska 20% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
 • 29-22 dana prije polaska 40% cijene aranžmana 
 • 21-15 dana prije polaska 60% cijene aranžmana
 • 14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana 
 • 7-0 dana prije polaska, „no-show“ i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Velike europske ture: 

 • 61 dan i više dana prije polaska fiksna naknada štete u iznosu od 335 kn 
 • 60 - 46 dana prije polaska 30% cijene aranžmana 
 • 45 - 32 dana prije polaska 40% cijene aranžmana 
 • 31 - 0 dana prije polaska, „no-show“ i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Daleka putovanja, tečajevi stranih jezika

 • do 45 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
 • 44-15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana 
 • 14-0 dana prije polaska, „no-show“ i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Krstarenja 

 • 120-91 dan prije polaska 5% cijene aranžmana 
 • 90-76 dana prije polaska 15% cijene aranžmana 
 • 75-56 dana prije polaska 25% cijene aranžmana 
 • 55-41 dan prije polaska 50% cijene aranžmana 
 • 40-31 dan prije polaska 75% cijene aranžmana 
 • 30-0 dana prije polaska, „no-show“ i nakon polaska 100% cijene aranžmana


Ukoliko je stvarno nastala šteta veda od navedenih, Organizator zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne promjene, osim ako u programu putovanja ili katalogu nije izričito navedeno drugačije. Kod otkazivanja aranžmana Ugovaratelj nema pravo na naknadu eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova. Ukoliko Ugovaratelj koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Organizator de zaračunati samo troškove uzrokovane zamjenom, ako je zamjena moguda, uz nadoplatu od 100,00 kuna.

13. Niskotarifne komapnije

Za putovanje s niskotarifnim zrakoplovnim ili drugim kompanijama, Ugovaratelj je dužan najkasnije 15 dana prije datuma putovanja Organizatoru dati točne podatke potrebne za izdavanje boarding i/ili putne karte: točno ime i prezime, datum rođenja, broj putovnice, datum do kada vrijedi putovnica te nacionalnost. Za Ugovarateljev otkaz putovanja s niskotarifnom kompanijom, Ugovaratelj snosi trošak karte u cijelosti ili trošak promjene imena, prema uvjetima niskotarifnih aviokompanija. Trošak hotela i ostatka aranžmana obračunava se prema opdim uvjetima za otkaz putovanja.

14. Poštivanje propisa

Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, deviznim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje. Organizator nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Prilikom potpisivanja Ugovora Organizator de Ugovaratelja upoznati s izvorima informacija o zemlji u koju se putuje uključujudi i mišljenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Organizator preporučuje svakom Ugovaratelju da se i osobno informiraj te pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVEP RH. Svim Ugovarateljima koji nisu državljani Republike Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente Organizator preporuča da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajudi u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Organizator može uputiti Ugovaratelja na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proistedi za samog Ugovaratelja. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Organizatora te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. Organizator otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Organizator zadržava pravo naplate naknade štete kako je određeno ovim Opdim uvjetima. Osim programa putovanja, Putnik je dužan pridržavati se i kudnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Organizatora i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Organizator otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a Putnik istu plada na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Organizator ne odgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Pod uvjetom da to nikako ne utječe na realizaciju programa putovanja i ne stvara dodatni trošak Organizatoru putovanja predstavnik Organizatora (turistički pratitelj ili vodič) pružit de osobnu pomod Putniku u formalnostima vezanima uz kontakte s lokalnim vlastima, hrvatskim diplomatsko konzularnim predstavništvima, zdravstvenim ustanovama i slično. U svim drugim slučajevima, Putnik je dužan osobno i o vlastitom trošku rješavati takve formalnosti. Ukoliko zbog rješavanja takvih formalnosti Putnik ne bude u mogudnosti nastaviti putovanje po programu, Organizator de smatrati otkazom putovanja. Za troškove i eventualnu štetu koju Putnik po toj osnovi može pretrpjeti ne može teretiti Organizatora.

15. Osiguranja

Sukladno propisima, djelatnici agencije u kojoj se upladuje aranžman obvezni su Ugovaratelju staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i ove Opde uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovarajudu obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, formalnostima pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. Osim toga dužni su ponuditi mu i upoznati ga sa sadržajem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštedenja i gubitka prtljage, dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranja od otkaza putovanja te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomodi i povratka Putnika u mjesto polazišta u slučaju nesrede i bolesti. Djelatnici agencije dužni su upoznati Ugovaratelja sa sadržajem važedeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Organizator prouzroči Ugovaratelju neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Potpisivanjem Ugovora Ugovaratelj potvrđuje da su mu bile prezentirane sve ove informacije i da je upoznat sa sadržajem i mogudnošdu osiguranja.

16. Zdravstveni dokumenti

Ugovaratelj je dužan obavijestiti Organizatora o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvadaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajudih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.  

17. Prtljaga

Kod aranžmana s organiziranim prijevozom Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do 15 kg na charter letovima, te do 20 kg na redovnim zračnim linijama. Kod autobusnog prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz dvije torbe uobičajene veličine. U slučaju da prijevoznik odredi drugačija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog Organizator de o tome obavijestiti Ugovaratelja prilikom sklapanja Ugovora. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage dopladuje sam Putnik prema važedim pravilima i cijenama zračnog prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Organizator nije odgovoran za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u smještajnom objektu (preporučujemo najam sefa gdje je god to mogude!). Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upuduje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, golf oprema, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Ugovaratelj dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ako je mogude, Organizator de pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Organizator stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva (vlak, avion, autobus, brod…), te ih je prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštedenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kudnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu. Organizator ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

18. Žalbeni postupak

U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana Ugovaratelj može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja uočenih nepravilnosti propisan ovim Opdim uvjetima. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajudu uslugu kod predstavnika Organizatora u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Organizator ne mora uvažiti naknadnu Ugovarateljevu i/ili Putnikovu reklamaciju. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, isti s predstavnikom Organizatora i/ili izvršitelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu koji potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak ove potvrde. Ukoliko predstavnik Organizatora i/ili izvršitelja usluga odbije sastaviti ili potpisati takovu potvrdu, Putnik može sam sastaviti odgovarajudu izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji de kasnije biti dostupni Organizatoru i/ili izvršitelju usluga. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Ugovaratelj predaje pisani prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Ugovaratelj je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajude dokaze. Organizator de rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Ugovaratelja u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjestu. Organizator može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Organizator ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Ugovaratelj i/ili Putnik se odriču posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriču davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Ugovaratelj i/ili Putnik se odriču prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može dosedi: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja i/ili Putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajude kude koja istu štetu i pokriva. Ugovorne strane suglasno određuju da Ugovaratelj koji nije zadovoljan postupanjem Organizatora, a pridržavao se naprijed navedenog postupka u svezi s prigovorom i reklamacijom te raspolaže sa svom potrebnom dokumentacijom, prije rješavanja nastalog problema putem suda pokrene arbitražni postupak kod nadležnog tijela Hrvatske gospodarske komore.
 
19. Izvanredne okolnosti

U skladu s propisima, u slučaju platne nemogudnosti ili stečaja Organizatora, Putnik zatečen na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru, te navesti broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati.
 
20. Osobni podaci

Ugovaratelj osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit de se za daljnju komunikaciju. Ugovaratelj jamči da je Organizatoru dao ispravne i važede podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvada sve zakonske obveze koje proizlaze iz ugovora i pozitivnih zakonskih propisa. Organizator se obvezuje da osobne podatke nede iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka tredim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko Ugovaratelj zaključi policu osiguranja, tada de se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajudem društvu. Osobni podaci Ugovaratelja čuvat de se u bazi podataka, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Ugovaratelj je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija Organizatora.
 
21. Odstupanje od uvjeta

Ovi Opdi uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Ugovaratelj sklapa s Organizatorom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje. Moguda/predviđena odstupanja od ovih Opdih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa putovanja ili u Ugovoru. Ovo izdanje isključuje sva ranija izdanja.
 
22. Nadležnost suda

Stranke se obvezuju da de mogude sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije mogude, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.  
 
Meridijan putovanja d.o.o. turistička agencija, Zagreb, Trg hrvatskih pavlina 8 U Zagrebu, 15.04.2017.

Pošalji na Facebook

Ponuda

Info telefon

icon-phoneProdaja:
+385 1 7777 980

+385 1 4832 141

Avio odio:
+385 1 4832 143

+385 91 4832141

faceNOVO

jordan desno 7790 PP

putno-osiguranje

korisne-informacije

poklon-bon

mozaik knjiga top 10 2

 pariz london mala desno 3790

ISLAND LIJEVOnew york desna

maroko mala desno 6990

Aktualni programi

27.02.  Azurna obala,
 Karneval u Nici
05.03.  Pariz
06.03.  New York
06.03.  Sarajevo
14.03.  Bologna
14.03.  Istanbul
14.03.  Maroko
17.03.  Kuba
19.03.  Prag
20.03.  London
21.03.  Jordan i Izrael
21.03.  Madrid
22.03.  Vijetnam
 i krstarenje
26.03.  Pariz i London
26.03.  Amsterdam
 i Keukenhof
28.03.  Istanbul
03.04.  London
08.04.  Andaluzija
09.04.  Kina
09.04.  Krstarenje Grčki
 otocima i Atena
09.04.  Valencija, Uskrs
10.04.  Cinque Terre
10.04.  Rim
11.04.  Bali
11.04.  Istanbul
11.04.  Pariz
11.04.  Prag, avio
13.04.  Jordan i Izrael
13.04.  Apulia i Basilicata
13.04.  Kapadokija
 i Istanbul
14.04.  Provansa
15.04.  London
15.04.  Nizozemsko
 Belgijska tura
16.04.  Amsterdam
 i Keukenhof
16.04.  Barcelona
16.04.  Cinque Terre
16.04.  Kopenhagen
16.04.  Prag
17.04.  Atena
17.04.  Dvorci Bavarske
17.04.  Lisabon
 i Portugalska tura
20.04.  Lisabon i
 Portugalska tura
26.04.  Madrid i Andaluzija
27.04.  Šri Lanka
29.04.  Berlin
29.04.  Colmar
29.04.  Jug Italije
29.04.  Lisabon i
 Portugalska tura
29.04.  London
29.04.  Maroko
29.04.  Pariz
30.04.  Azurna obala
30.04.  Barcelona
30.04.  Cinque Terre
30.04.  Dublin
30.04.  Helsinki i Tallinn
30.04.  Island
30.04.  New York
30.04.  Pariz i London
30.04.  Stockholm
 i Helsinki
01.05.  Dubai
01.05.  Kapadokija
 i Istanbul
01.05.  Makedonija i Grčka
03.05.  Istanbul krstarenje
06.05.  Kuba
17.05.  Jordan i Izrael
22.05.  Vijetnam i Bali
28.05.  Istanbul, 5 dana
28.05.  St. Peterburg
28.05.  Šri Lanka
17.06.  Bali
19.06.  SAD, Route 66
21.06.  Irska
25.06.  Skandinavija
27.06.  Atena i kstarenje
 Grčkim otocima
27.08.  Aljaska

Ove stranice koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više možete saznati ovdje.

Za nastavak pregleda i korištenja web stranice kliknite ovdje: