Opći uvjeti i upute pružanja usluga putovanja u paket aranžmanu – ATLAS plus d.o.o.

1.    OPĆE ODREDBE

1.1.    Ovi opći uvjeti i upute pružanja putničkih usluga turističke agencije (dalje: Opći uvjeti) sastavni su dio programa paket aranžmana (dalje: aranžman) i Ugovora o putovanju u paket aranžmanu (dalje: ugovor ili ugovor o putovanju) sklopljenoga između putničke agencije ATLAS plus d.o.o., Dr. Ante Starčevića 45, Dubrovnik, OIB: 54046512596 (dalje: Atlas ili Organizator), odnosno trgovca ili prodavatelja aranžmana i putnika (u daljem tekstu: putnik).  

1.2.    Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenje utvrđeno Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017), osim ako drugačije nije izričito naznačeno.

1.3.    Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

2.    OPĆI UVJETI ZA PAKET-ARANŽMANE

2.1.     Ugovor o putovanju u paket aranžmanu

2.1.1.    Opći uvjeti za paket-aranžmane primjenjuju se na paket aranžmane koje organizira Atlas te za paket aranžmane drugih organizatora putovanja koje posreduje Atlas. Smatra se da se primjenjuju Atlasovi opći uvjeti ako u ugovoru o putovanju nije drugačije određeno. Na paket aranžmane kojih Atlas nije odgovorni organizator primjenjuju se opći uvjeti odgovornog organizatora te Atlas ne odgovara za provedbu istih.

2.1.2.    Organizator putovanja je putnička agencija koja je u ugovoru o putovanju određena kao organizator putovanja i jamči za provedbu objavljenog programa prema sadržaju aranžmana.

2.1.3.    U slučaju da je ugovorom, posebnim uvjetima poslovanja ili pojedinim programom u vezi bilo koje od točaka ovih općih uvjeta i uputa određeno drugačije, vrijedi redom ono određeno ugovorom, potom programom putovanja, zatim posebnim uvjetima te Općim uvjetima.

2.1.4.    U slučaju telefonske prodaje odnosno prodaje preko interneta smatrat će se da je putnik prihvatio odredbe ovih Općih uvjeta u trenutku kada je telefonski ili internetom naručio aranžman. Putnik je u obvezi upoznati se sa Općim i posebnim uvjetima objavljenima na internetskoj stranici www.atlas.hr, odnosno na bilo kojoj svima dostupnoj internetskoj stranici na kojoj Atlas omogućuje kupnju vlastitih aranžmana ili aranžmana u organizaciji drugih organizatora.

2.1.5.    Putnik je svaka osoba koja želi sklopiti ugovor o putovanju u paket aranžmanu ili koja ima pravo putovati na temelju sklopljenog ugovora o putovanju u paket aranžmanu i na njih se odnose ovi opći uvjeti i upute za turističke aranžmane.

2.1.6.    Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Organizatora i putnika, ukoliko Ugovorom nije drugačije određeno.

2.2.    Prijava

2.2.1.    Prijave za aranžman koji u svojoj ponudi nudi Atlas mogu se izvršiti u bilo kojoj Atlasovoj poslovnici, u poslovnicama ovlaštenih putničkih agencija posrednika koji nude paket aranžmane kojih je Atlas odgovorni organizator, i to dostavom potrebnih podataka elektroničkom poštom, redovnom poštom, telefonom ili putem interneta. Prilikom prijave Atlas i putnik sklopit će ugovor koji je ujedno i potvrda o rezervaciji, a sadržava podatke o putnikovu paket aranžmanu ili se poziva na program aranžmana u kojem su ti podaci navedeni. Prilikom prijave putnik je dužan navesti sve podatke i priložiti dokumente koje zahtijeva program putovanja te platiti akontaciju i troškove prijave, odnosno rezervacije.

2.2.2.    Na temelju primljene prijave Atlas će putniku ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne strane ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, elektronička pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na račun), a proizvodi pravne učinke ako i kada Atlas do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, prilikom sklapanja Ugovora potrebno je uplatiti 30% cijene, a ostatak najkasnije 31 dan prije datuma polaska odnosno 46 dana prije polaska u slučaju programa aranžmana za velike europske ture u trajanja 7 ili više noćenja, grupne polaske krstarenja te daleka putovanja. Organizator i putnik mogu ugovorom dogovoriti i drugačije mogućnosti plaćanja.

2.2.3.    Atlas za svoje usluge putniku naplaćuje standardne rezervacijske troškove i troškove sastavljanja ugovora pri prodaji turističkih aranžmana u visini od 50,00 kn po prijavi za paket aranžmane. Prilikom sastavljanja kompleksnih ponuda Atlas naplaćuje polog za sastavljanje ponude u visini od 100,00 kn.

2.2.4.    Putnik koji prilikom prijave ne stavi Atlasu na raspolaganje točne podatke, odgovara za sve troškove odnosno posljedice prouzročene korištenjem netočnih podataka.

2.2.5.    Prijava obvezuje putnika. Putnik može odustati od prijave isključivo u skladu s odredbama o putnikovom otkazu putovanja sadržanih u ovim Općim uvjetima. Ugovor nastaje u trenutku kada ga potpišu putnik i Atlas ili kada putnik izvrši uplatu na ime cijene paket-aranžmana bez obzira na to je li Ugovor potpisan.

2.2.6.    Obvezujućom prijavom smatra se, osim pisane prijave ili potpisanog ugovora, svaka narudžba upućena Atlasu usmeno ili pisano, koja sadržava ime i prezime putnika i ostalih suputnika, broj kreditne kartice ili identifikaciju drugog platnog instrumenta, uplata prijave ili njezina dijela, uplata troškova prijave odnosno rezervacije ili konkludentna radnja koja potvrđuje da je putnik proslijedio obvezujuću prijavu ili prijavu koja sadržava bilo koji od navedenih podataka.

2.2.7.    Prilikom rezervacije na upit (RQ-request) putnik plaća polog u visini koja je određena ljestvicom troškova otkaza odgovornog organizatora i koja nije manja od 10% ukupne cijene.  Na taj način sve što je naznačeno u ovim uvjetima odnosno uvjetima odgovornog organizatora putovanja postaje pravno obvezujuće za putnika i za organizatora putovanja, ukoliko odgovorni organizator potvrdi ovakvu rezervaciju na upit.

2.2.8.    Ukoliko se putnik odluči za rezervaciju s opcijom (po dogovoru ili ponudi) od strane organizatora, vrijede uvjeti o sklapanju ugovora koji su označeni na opcijskoj ispravi. Opcija ne vrijedi i nije obvezujuća u slučaju više sile ili stop bookinga.

2.2.9.     U slučaju narudžbe odnosno kupoprodaje turističkog aranžmana putem internetskih stranica, vrijede ovi Opći uvjeti i primjenjivi posebni uvjeti te ponuda objavljeni na Atlasovoj internetskoj stranici odnosno na internetskoj stranici posrednika. Ako se odredbe ovih Općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane i odredbe posebnih uvjeta odnosno ponude objavljene na internetskoj stranici ne podudaraju, vrijede odredbe objavljene na internetskoj stranici. Smatra se da je putnik prihvatio odredbe općih i posebnih uvjeta putovanja onoga trena kada je naručio uslugu putovanja putem internetske stranice. Uvjet sklapanja ugovora o putovanju putem interneta je uplata cjelokupne cijene aranžmana.

2.3.    Plaćanje

2.3.1.     Danom plaćanja smatra se dan kada putnik izvrši uplatu na Atlasovoj blagajni ili u ovlaštenoj     agenciji, odnosno kada je na transakcijskom računu Atlasa zabilježena uplata putnika.

2.3.2.     Ako putnik ne plati cijenu aranžmana ili koji njen dio u predviđenom roku, smatra se da je otkazao ugovor o putovanju i primjenjuju se odredbe o putnikovom otkazu ugovora o putovanju.

2.3.3.     Pravodobno i pravilno plaćena akontacija i troškovi prijave jamče putniku, pod uvjetima određenima ovim Općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane, odnosno pod uvjetima definiranima posebnim uvjetima poslovanja ili programom – sudjelovanje, odnosno raspoloživo mjesto u pojedinom turističkom aranžmanu ili putovanju.

2.3.4.    Putnik je prilikom polaska dužan pokazati voditelju putovanja ispravu o plaćenom aranžmanu (uputnica/voucher ili/i potvrda o uplati), u suprotnom voditelj putovanja putnika neće primiti na putovanje odnosno aranžman. Ukoliko na putovanje dođe više osoba nego što je naznačeno na putnikovim dokumentima (voucheru), organizator putovanja ima pravo uskratiti putovanje nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta, u slučaju raspoloživih mjesta na putovanju. Ukoliko na putovanje dođu putnici drugačije starosne dobi u odnosu na ono što je sadržano na putnikovim dokumentima (voucheru), organizator putovanja odnosno voditelj putovanja ima pravo uskratiti putovanje putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu razlike u cijeni ovisno o starosti putnika na licu mjesta. Putnik može platiti gotovinom ili drugim predviđenim sredstvom plaćanja u skladu s uvjetima bezgotovinskog poslovanja financijskih institucija kod izvršenog bezgotovinskog plaćanja (primjerice kreditnom karticom ili debitnom karticom). U slučaju osnovanog zahtjeva putnika za povrat uplaćenog iznosa ili njegova dijela Atlas će povrat izvršiti na bankovni račun putnika.

2.3.5   Uplatom rezervacije putnik potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama usluge putovanja. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete i upute pružanje usluge putovanja.

2.3.6.     Kada za putnika aranžman rezervira ovlaštena turistička agencija, sve odredbe iz ove točke vrijede i za ovlaštenu turističku agenciju.

2.3.7.     Posebni uvjeti plaćanja mogu biti naznačeni u ponudi, ugovoru ili cjeniku.

2.4.    Cijene

2.4.1.     Cijene aranžmana objavljene su u kunama i vrijede od datuma objave programa.

2.4.2.    Putnik je, osim osnovne cijene aranžmana, dužan platiti i sve obvezne doplate koje se, ukoliko     nisu uračunate u osnovnu cijenu aranžmana, u ugovoru o putovanju zbrajaju zajedno s     osnovnom cijenom turističkog aranžmana te mogućim neobveznim doplatama u konačnu     cijenu i tako na temelju ugovora o putovanju predstavljaju ukupnu novčanu obvezu putnika.

2.4.3.    Na zahtjev Organizatora putnik je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice     određene posebnim propisima koje Organizator naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji     iznos ne može utjecati, a nužne su za realizaciju usluge. Organizator će o postojanju, cijeni, kao i     o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Putnika.

2.4.4.    Nakon sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu Organizator smije najkasnije 21 dan     prije početka putovanja povećati ugovorenu cijenu ako je povećanje cijene izravna posljedica     promjene: cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora     energije, visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju     treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke     poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama ili     deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman. Povišenje cijene se izračunava u istom     postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata. Putnik ima pravo     na sniženje cijene koje odgovara bilo kojem sniženju troškova naznačenih u ovom članku do     kojeg dođe nakon sklapanja ugovora i prije početka paket-aranžmana. U slučaju sniženja     cijene Organizator ima pravo od iznosa povrata koji duguje putniku oduzeti stvarno nastale     administrativne troškove.

2.4.5.    Povišenje cijene izračunava se s jednakim postotkom povećanja prije navedenih elemenata     kalkulacije. Putnik ima pravo raskinuti ugovor o organizaciji putovanja ako je poskupljenje     veće od 8%. U tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete     i na eventualne troškove vize, osiguranja, cijepljenja i slične troškove.  U slučaju zrakoplovnih karata, zrakoplovne pristojbe podložne su promjeni istih do dana izdavanja avio karte.

2.4.6.    Organizator će obavijestiti putnika o mogućoj promjeni cijene putovanja.

2.4.7.    Za posebne i dodatne usluge koje nisu uključene u ugovor, i one koje putnik zatraži za vrijeme     trajanja aranžmana i plati na licu mjesta kod neposrednog pružatelja usluge, Organizator ne     snosi odgovornost kao organizator putovanja bez obzira na pomoć koju će predstavnik     Organizatora pružiti putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih     usluga.

2.4.8.    Atlas u programu može preporučiti da putnik pojedine usluge, kao što su primjerice     fakultativni izleti, najam sportske opreme i slično, plati na licu mjesta. U tom slučaju Atlas ne     nastupa kao organizator ni kao posrednik, nego samo kao informator. U tom slučaju putnik     može uputiti reklamacijske zahtjeve isključivo izvođaču odnosno ponuditelju usluge, na licu     mjesta.

2.4.9.    Atlas u programu može odrediti cijenu aranžmana, pri tome izričito navodeći da se cijena     može sniziti ukoliko se prijavi određeni broj putnika odnosno nastupe drugi točno predviđeni     uvjeti. Takva odredba ni u kom slučaju ne jamči da će nastupiti uvjeti za sniženje cijene     aranžmana, a putnik nema pravo odstupiti od ugovora zato što uvjeti za potencijalno sniženje     cijene nisu nastupili.

2.4.10.    Mogući popusti i pogodnosti međusobno se uvijek isključuju i nikad se ne zbrajaju, i u tom     slučaju putnik može izabrati popust ili pogodnost koja mu najviše odgovara i za koju ispunjava     uvjete. Popust se obračunava isključivo na dio cijene bez obveznih ili dodatnih doplata, odnosno na dio iz kojeg su isključene boravišne pristojbe, zrakoplovne pristojbe, lučke pristojbe, ili slično, ili dodatne posebne usluge (prehrana, izleti, prijevoz i sl.)

2.4.11. Organizator može tijekom prodaje pojedinog paket aranžmana umanjiti cijenu aranžmana kao ponude pod nazivom Last Minute, First Minute, posebna ponude i slično, u svrhu poboljšanja prodaje tog aranžmana i bez utjecaja na već sklopljene ugovore o prodaji tog aranžmana.

2.5.    Usluge uračunate u cijenu aranžmana

2.5.1.    Ukoliko u programu nije drugačije određeno, u cijenu aranžmana uključene su zrakoplovne     karte za zračni prijevoz ekonomskom klasom, hotelske i ostale usluge naznačene u programu     putovanja te organizacija putovanja.

2.5.2.    Ako u programu nije drukčije definirano, cijene pojedinoga turističkog aranžmana vrijede za     jednu osobu i za smještaj u dvokrevetnoj sobi koju koriste dvije osobe.

2.5.3.    Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je navedeno u programu.     Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, fakultativni izleti, ulaznice,     pribavljanje viza, cijepljenja, putno osiguranje, napojnice, i dr.) koje nisu uključene u     objavljenu cijenu aranžmana, a Organizator ih može osigurati i uključiti u Ugovor, putnik     posebno plaća. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga koje Organizator može osigurati nije     u programu navedena, Organizator će o cijeni informirati putnika prije sklapanja Ugovora.

2.6.    Posebne usluge

2.6.1.    Posebne usluge su one koje u pravilu nisu uključene u osnovnu cijenu aranžmana kao     primjerice jednokrevetna soba, posebna prehrana, fakultativni izleti i slično.

2.6.2.    U slučaju da su pri pojedinačnom aranžmanu raspisane posebne odnosno fakultativne usluge,     putnik može izraziti želju za tim uslugama prilikom prijave i doplatiti ih povrh osnovne cijene     aranžmana. Objavljene cijene fakultativnih odnosno posebnih usluga vrijede samo u slučaju     narudžbe i uplate tih usluga u trenutku narudžbe i uplate osnovnog aranžmana.

2.7.    Putnikov otkaz ili promjena putovanja

2.7.1.    Putnik ima pravo na otkaz putovanja. U slučaju da putnik otkaže ugovor o putovanju, Atlas     ima pravo na naknadu troškova nastalih otkazom ugovora.

2.7.2.    Ako su u ugovoru, programu ili posebnim uvjetima troškovi zbog otkaza ugovora o putovanju     drugačije određeni, vrijede uvjeti određeni ugovorom, programom ili posebnim uvjetima.

2.7.3.    Visina povrata troškova otkaza aranžmana ovisi o vremenskom razdoblju prije dana početka     usluge u kojem je putnik otkazao ugovor o putovanju.

2.7.4.    Ako putnik otkaže aranžman Organizator od ukupne cijene aranžmana zadržava:

EUROPSKA PUTOVANJA AUTOBUSOM I ZRAKOPLOVOM
Ako putnik otkaže aranžman:    Organizator od ukupne cijene aranžmana zadržava:
do 30 dana prije polaska    20% cijene aranžmana, a najmanje 150 kn
29 - 22 dana prije polaska          40% cijene aranžmana
21 - 15 dana prije polaska      60% cijene aranžmana
14 - 8 dana prije polaska          80% cijene aranžmana
7 - 0 dana prije polaska
(uključujući dan polaska odnosno dan početka usluge)       100% cijene aranžmana
 nakon polaska odnosno nedolaska bez otkaza (no show)               100% cijene aranžmana

VELIKE EUROPSKE TURE (TRAJANJE OD 7 ILI VIŠE DANA)
Ako putnik otkaže aranžman:    Organizator od ukupne cijene aranžmana zadržava:
61 dan i više prije polaska fiksna naknada štete    u iznosu od 320 kn po osobi
60-46 dana prije polaska          30% cijene aranžmana
45-32 dana prije polaska      40% cijene aranžmana
31- 0 dana prije polaska
(uključujući dan polaska odnosno dan početka usluge)       100% cijene aranžmana
 nakon polaska odnosno nedolaska bez otkaza (no show)               100% cijene aranžmana

DALEKA PUTOVANJA
Ako putnik otkaže aranžman:    Organizator od ukupne cijene aranžmana zadržava:
do 45 dana prije polaska    30% cijene aranžmana, a najmanje 150 kn
44 - 15 dana prije polaska      80% cijene aranžmana
14 - 0 dana prije polaska
(uključujući dan polaska odnosno dan početka usluge)       100% cijene aranžmana
 nakon polaska odnosno nedolaska bez otkaza (no show)               100% cijene aranžmana

KRSTARENJA PO SVIJETU, GRUPNA PUTOVANJA
Ako putnik otkaže aranžman:    Organizator od ukupne cijene aranžmana zadržava:
91 dan i više prije polaska fiksna naknada štete    u iznosu od 750 kn po osobi
91-60 dana prije polaska    30% cijene aranžmana
59 - 46 dan prije polaska    50% cijene aranžmana
45 -30 dana prije polaska    80% cijene aranžmana
29 - 0 dana prije polaska (uključujući dan polaska odnosno dan početka usluge)       100% cijene aranžmana
nakon polaska odnosno nedolaska bez otkaza (no show)               100% cijene aranžmana
nemogućnost ukrcaja radi nepotpunih i/ili nevažećih putnih isprava    100% cijene aranžmana

HRVATSKA, GRUPNA PUTOVANJA

Ako putnik otkaže aranžman:    Organizator od ukupne cijene aranžmana zadržava:
do 30 dana prije polaska    10% cijene aranžmana, a najmanje 150 kn
29 - 22 dana prije polaska          30% cijene aranžmana
21 - 15 dana prije polaska      40% cijene aranžmana
14 - 8 dana prije polaska          80% cijene aranžmana
7 - 0 dana prije polaska
(uključujući dan polaska odnosno dan početka usluge)       100% cijene aranžmana
 nakon polaska odnosno nedolaska bez otkaza (no show)               100% cijene aranžmana

2.7.5.    Ako je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Organizator zadržava pravo naplate iste, a u     maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na     promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na     sve druge bitne promjene osim ako u programu putovanja ili katalogu nije izričito navedeno     drugačije. Kod otkazivanja aranžmana putnik nema pravo na naknadu eventualnih troškova     vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova.

2.7.6.    U slučaju da Atlas nije organizator turističkog aranžmana, prilikom određivanja visine troškova     zbog otkaza putovanja vrijede sljedeći uvjeti osim ako nisu drugačije navedeni u Ugovoru o     putovanju:
    do 45 dana - 40% cijene aranžmana;
44 do 30 dana prije dana početka usluge/putovanja – 60% cijene aranžmana;
    29 - 0 dana, uključujući dan početka usluge/putovanja  – 100% cijene aranžmana.

2.7.7.    Kada je predmet ugovora kupovina zrakoplovnih karata, osim troškova storniranja i      administrativnih troškova, Atlas ima pravo zadržati iznos rezervacijske pristojbe (TSC), te dio     pristojbi koje zrakoplovni prijevoznik ne vraća (security tax, YQ).

2.7.8.    Ako se putnik ne pojavi ili otkaže ugovor o putovanju na dan početka putovanja ili čak nakon     njegova početka, Atlas odnosno drugi organizator teretit će putnika za cjelokupnu vrijednost     aranžmana.

2.7.9.     Prilikom otkaza putovanja putnik mora potpisati izjavu o otkazu koji će mu na potpis pružiti     prodavatelj. Ako putnik odbije potpisati izjavu o otkazu, smatrat će se da putovanje putnik nije     otkazao.

2.7.10.    Tijekom putovanja putnik može prekinuti putovanje na svoju želju uz potpis izjave o prekidu     putovanja. Ako za vrijeme putovanja putnik prekine putovanje, nakon povratka nema pravo     na povrat troškova ili uplaćenog iznosa, ni djelomično niti u cijelosti.

2.7.11.    Ako putnik za vrijeme putovanja na vlastitu želju promijeni program odnosno ne putuje po     programu koji je sastavni dio ugovora o putovanju, smatrat će se da je putnik odstupio od     ugovora za vrijeme putovanja. I u tom slučaju nema pravo na povrat troškova niti cijene     putovanja, ni djelomično ni u cijelosti te je odgovoran za troškove i štetu koju je promjenom     programa prouzročio Organizatoru ili drugim putnicima.

2.7.12.    U slučaju promjene programa na vlastitu želju putnik nema pravo zahtijevati bilo kakvu     odštetu ili smanjenje cijene.

2.7.13.    Prije početka aranžmana, a nakon zaključenja ugovora, putnik može prenijeti ugovor o     putovanju u paket aranžmanu na osobu koja ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj     ugovor, ako je o tome na trajnom nosaču podataka i najmanje sedam dana prije početka     paket aranžmana obavijestio Atlas, i ako je takva promjena dopuštena od strane krajnjih     pružatelja usluga koje čine paket-aranžman. Putnik može promijeniti ime i broj putnika,     smještaj, datum putovanja, ako je takva promjena moguća bez otkaza aranžmana. Za svaku     takvu promjenu putnik odgovara Atlasu za stvarno nastale administrativne troškove najmanje     u visini od 150,00 kn.

2.7.14.    Prenositelj i primatelj ugovora o putovanju u paket-aranžmanu solidarno su odgovorni za     plaćanje iznosa cijene i za sve dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz     prijenosa ugovora.

2.7.15.    Nakon sklapanja ugovora o putovanja u paket aranžmanu putnik može raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnik ima pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu. Putnik može raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman. Osim toga, putnik u svakom trenutku prije početka paket-aranžmana može raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati. Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid. Putnik ima pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.

2.8.    Osiguranje od rizika otkaza putovanja

2.8.1.    Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici turističkih agencija dužni su svim putnicima ponuditi paket putnog osiguranja koji uključuje zdravstveno osiguranje za vrijeme boravke u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Putnik može prilikom prijave ili u trenutku sklapanja Ugovora uplatiti samo pojedinačnu policu osiguranja ili cjelokupni paket putnog osiguranja. Atlas preporučuje ugovaranje paketa putnih osiguranja. Police osiguranja mogu se ugovoriti do trenutka polaska na putovanje, osim police osiguranja od otkaza putovanja koja se može ugovoriti do trenutka sklapanja ugovora o putovanju, što uključuje i paket putnih osiguranja koji sadrži osiguranje od otkaza putovanja. Premija osiguranja izračunava se uzimajući u obzir vrijednost usluge putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva s kojim Atlas ima sklopljen ugovor o posredovanju. Atlas nastupa kao sporedni posrednik u prodaji polica osiguranja.

2.8.2.    Ako putnik sklopi osiguranje od rizika otkaza putovanja kod nekog od osiguravajućih društava,     putnikova se prava na temelju osiguranja od rizika otkaza potražuju u tom osiguravajućem     društvu, pri čemu se primjenjuju opći uvjeti poslovanja osiguravajućeg društva. Tijek     rješavanja slučaja odštete i vrijeme rješavanja slučaja odštete u domeni je osiguravajućeg     društva kod kojeg je ugovoreno osiguranje od rizika otkaza putovanja.

2.9.    Organizatorovo pravo na otkaz putovanja

2.9.1.    Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru i ako organizator obavijesti putnika o raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru, ali ne kasnije od:
1. 20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana,
2. sedam dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana,
3. 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana.

2.9.2    Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako organizatora u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako putnika o raskidu ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana.

2.9.3    U slučaju raskida ugovora iz toč. 2.9.1. i 2.9.2. ovog poglavlja organizator gubi pravo na ugovorenu cijenu paket-aranžmana i dužan je putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

2.9.4.    Ako u programu ili u ugovoru o putovanju nije drugačije navedeno, minimalan broj putnika u     određenom prijevoznom sredstvu je sljedeći:
    za putovanje autobusom – najmanje 40 putnika po autobusu;
za putovanje na redovnim zrakoplovnim linijama u Europi - najmanje 20 putnika u pojedinoj     grupi;
    za putovanje na međukontinentalnim zrakoplovnim linijama - najmanje 15 putnika u pojedinoj     grupi;
    za putovanje posebnim zrakoplovima, vlakovima ili hidrogliserima - najmanje 80%     popunjenosti kapaciteta istih.

2.9.5.    Atlas može otkazati aranžman ili izvršiti promjene programa ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Organizatora bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor.

2.9.6.    Organizator posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska zbog promjene voznog     reda zrakoplova ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera     putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez prava putnika na naknadu štete ili smanjenje     cijene. Organizator će putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa. Organizator     ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale     troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju     smještaj putnika u rezerviranom objektu, Organizator će o vlastitom trošku putnika smjestiti u     drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga.

2.9.7.    Atlas nije odgovoran za promjene programa zbog nastupa bilo kakve više sile za vrijeme     trajanja programa. U tim slučajevima Atlas će nastojati putnicima osigurati usluge u     promijenjenom obliku uzimajući u obzir stvarne okolnosti. U slučaju da Atlas otkaže putovanje,     putnik ima isključivo pravo na povrat cjelokupne uplaćene cijene aranžmana. O svakoj     naknadnoj promjeni programa Atlas će putnika odmah obavijestiti. Ako Atlas odnosno drugi     organizator putovanja otkaže ugovor za vrijeme njegova trajanja, putnik ima isključivo pravo     na povrat cijene za neiskorišteni dio ugovorenih usluga. Isto tako putnik nema pravo na     povrat administrativnih troškova i cijene premije osiguranja sklopljenog sa osiguravajućim društvom.

2.9.8.    Atlas može otkazati ugovor odnosno odstupiti od ugovora i zahtijevati isplatu odštete od     putnika koji se ne pridržava ugovora o putovanju, prije svega ako je putnik namjerno dao     netočne podatke o putnicima i njihovoj  starosti, odnosno ako je za vrijeme putovanja došlo     do promjena o kojima putnik nije obavijestio Atlas.

2.9.9.    Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ako se pojedine aktivnosti i sadržaji koji ovise o     vremenskim prilikama (nedostatak snijega, niska temperatura mora, oborine i slično) i     prirodnim pojavama (cvjetanje mora, pojave kukaca, meduza i slično), ne mogu realizirati u     skladu s očekivanjima putnika.

2.10.    Putne isprave i ostale putnikove obveze

2.10.1.    Putnik je dužan informirati se o važećim propisima o putnim ispravama, vizama, deviznim,     carinskim i zdravstvenim propisima. Putnik je dužan brinuti se da on osobno te njegovi     dokumenti i prtljaga odgovaraju uvjetima predviđenima pograničnim carinskim, zdravstvenim i     drugim propisima svoje države i države u koju ili kroz koju putuje. Putnik koji se prijavljuje za     putovanje u inozemstvo mora imati tijekom cijelog putovanja, važeću putovnicu ili drugu važeću odgovarajuću ispravu s     kojom može ući u pojedinu državu, a koje važe minimalno 6 mjeseci od dana povratka ili ako je drugačije navedeno u programu

2.10.2.    U slučaju da pojedine države uvjetuju ulazak u državu određenom vremenskom ispravnošću     putne isprave prije isteka valjanosti na dan ulaska, putnik je o tim odredbama dužan sam     voditi računa. Atlas za moguće poteškoće ili prisilni prekid putovanja putnika iz takvih razloga     ne odgovara.

2.10.3.    Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje     prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove     zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Organizator nije odgovoran za odluke     službenih osoba kojima se putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava     ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno     navedenih razloga dođe do otkaza putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Organizator     zadržava pravo naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima.

2.10.4.    Putnik je dužan prilikom prijave na putovanje dostaviti sve potrebne osobne podatke identične onima sa važeće putne isprave s kojom će putovati, koje daje dobrovoljno, a potrebni su za realizaciju ugovorenog putovanja. Organizator ne odgovara za nepotpune, netočne ili nepravovremeno dostavljene podatke Putnika koji su potrebni za realizaciju putovanja.

2.10.5.    Putnik je dužan prije putovanja, odnosno do roka koji je u programu određen, ishoditi vizu za     države u koje putuje i obaviti cijepljenja koja su obvezna za te države. Ako putnik navedene     obveze ne ispuni, Atlas može otkazati ugovor o putovanju. Atlas može posredovati u izdavanju iste, ako je takvu uslugu usgovorio s Putnikom. Atlas ne jamči ishođenje vize. Atlas putniku neće vratiti troškove pribavljanja vize. Atlas ne jamči za točnost     informacija koje je zaprimio od nadležnih diplomatskih predstavništava i proslijedio putniku. U slučaju odbijanja ulaska u državu ili drugih ograničenja, sve troškove snosi sam putnik. Posredovanje Atlasa pri ishođenju vize nije uračunato u cijenu putovanja, već se plaća     posebno. Ako putnik Atlasu nije dostavio potrebne isprave za izdavanje vize u roku     određenom u programu ili ponudi, smatra se da će se sam pobrinuti za pribavljanje vize. Zbog zahtjeva međunarodnog putničkog prometa putnik je prilikom prijave dužan dati sve potrebne podatke o svim svojim suputnicima. Podaci moraju u cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici na putovanju dužni, u skladu s propisima prelaska državne granice i odgovarajućim stranim zakonskim odredbama, imati sa sobom. U slučaju da pogrešni podaci prouzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, za sve nastale troškove ostalim putnicima odgovara sam putnik. Putnik je dužan poštovati kućni red u ugostiteljskim ili hotelskim objektima te dobronamjerno surađivati s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluge. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Organizator otklanja od sebe svaku odgovornost za uzrokovanu štetu a putnik istu plaća na mjestu događaja.

2.10.6.    Troškove i štete nastale zbog gubitka ili krađe dokumenata ili drugih vrijednosti tijekom     putovanja snosi putnik. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj     sigurnosti koja bi upotrijebila svaka prosječna osoba te primijeniti dužnu pažnju. Organizator     ne odgovara za radnje putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti.

2.10.7.    Ako putnik ne poštuje svoje obveze, odgovara Organizatoru za štetu koja mu je time nastala.     Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koju bi putnik mogao pretrpjeti u takvom     slučaju. Tijekom putovanja putnik je dužan ponašati se na način koji ne ugrožava živote ili     zdravlje svojih suputnika i ne ugrožava tijek putovanja. U slučaju da se putnik ponaša     suprotno ovoj odredbi, predstavnik organizatora ima ga pravo isključiti iz daljnjeg putovanja     bez povrata bilo kakvih troškova osim neiskorištenih naknada koje je putnik već platio na licu     mjesta.

2.11.    Obavijesti prije polaska/putovanja

2.11.1.    Organizator ili njegov posrednik obvezni su putniku staviti na raspolaganje promidžbeni     materijal i ove Opće uvjete u pisanom ili elektroničkom obliku, te dati propisane i     odgovarajuće informacije o glavnim obilježjima usluga putovanja, o organizatoru i posredniku     putovanja, cijeni aranžmana, načinima plaćanja, podacima o osnovnim značajkama putovanja,     najmanjem broju osoba potrebnom za ostvarenje aranžmana i roku za slanje obavijesti o tome     da potreban broj osoba nije dosegnut, o uvjetima odredišne zemlje u vezi s putovnicama i     vizama, o tome da putnik može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku prije početka paket     aranžmana uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora, o neobveznom ili obveznom     osiguranju radi pokrivanja troška raskida ugovora od strane putnika ili troška pružanja pomoći,     uključujući repatrijaciju, u slučaju nesreće, bolesti ili smrti. Potpisom ugovora putnik potvrđuje     da su mu bile prezentirane sve ove informacije i da je upoznat sa sadržajem i mogućnošću     osiguranja.

2.11.2.    Atlas prije putovanja ne šalje putnicima obavijesti redovnom poštom, osim ako u programu     nije drugačije određeno. Putnici će primiti obavijesti prije putovanja na svoju adresu     elektroničke pošte ako su istu naznačili prilikom prijave; u protivnom obavijesti mogu preuzeti     na svom prijavnom mjestu gdje će biti dostupna najkasnije tri do pet dana prije početka     putovanja. Informacije koje putnik dobije usmeno na prodajnom mjestu, telefonom, na drugi način ili pisano od neovlaštene osobe, ne obvezuju Organizatora u većoj mjeri u odnosu na obavijesti naznačene u programu putovanja, ovim Općim uvjetima i Ugovoru.

2.11.3.    Fotografije objavljene na internetskim stranicama i u reklamnim materijalima informativne su i     neobvezujuće prirode.

2.11.4.    Organizator ne odgovara za eventualne greške u tisku niti za naknadne promjene u novim     izdanjima promidžbenih materijala i programa o kojima je putnik obaviješten prije zaključenja     Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u     promidžbenom materijalu.

2.11.5.    Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, putnik se za putovanja u određene države     dužan cijepiti te pribaviti odgovarajuću ispravu o obavljenom cijepljenju. Cijepljenje je također     obvezno ako je propis te vrste prihvaćen potpisom ugovora o putovanju.

2.11.6.    Za prijevoz prtljage nije odgovoran organizator, agent ili posrednik; oni ne odgovaraju za     uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage i/ili drugih dragocjenosti u hotelu ili     prijevoznom sredstvu. Prijave izgubljene ili oštećene prtljage putnik mora sam adresirati na     prijevoznika, hotel odnosno drugog neposrednog izvršitelja usluge. Za prijevoz posebne     prtljage, kao što su primjerice bicikli, surferska ili golferska oprema, putnik je dužan doplatiti     troškove prijevozniku i to uglavnom na polasku. U svakom slučaju, prijevoz takve vrste     prtljage obvezno je najaviti već prilikom prijave. Bez obzira na navedeno prijevoznik zbog     ograničenog kapaciteta u svakom slučaju ima pravo odbiti prijevoz takve posebne vrste     prtljage. Sve troškove odnosno štetu koja može nastati zbog toga snosi sam putnik. Atlas ne     odgovara za krađu ili oštećenje putnikove prtljage ili drugih osobnih stvari, dragocjenosti i     osobnih isprava u smještajnim objektima ili sredstvima prijevoza. Putnik izravno sa     neposrednim pružateljem usluga prijevoza ili smještaja rješava pitanja nestalih, oštećenih ili     uništenih stvari.  

2.11.7.    Prijevoz prtljage do određene težine koju određuje prijevoznik je besplatan. Svaki dodatni     kilogram putnik sam mora doplatiti na licu mjesta u odgovarajućoj valuti, odnosno prema     pravilima prijevoznika. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Kod     zrakoplovnog prijevoza za prtljagu je odgovoran isključivo avioprijevoznik. U slučaju gubitka     prtljage putnik treba ispunjeni propisani obrazac predati predstavniku avioprijevoznika, a     jedan primjerak zadržati za sebe. Na temelju tog obrasca avioprijevoznik može isplatiti     odštetu, i to u skladu s propisima koji vrijede u putničkom zračnom prometu.

2.11.8.    Prijevoz i smještaj kućnih ljubimaca nije dopušten, osim iznimno na zahtjev i uz nadoplatu.

2.12.    Točnost prijevoznika

2.12.1.    Atlas zadržava pravo na promjenu voznog reda, tipova zrakoplova, prijevoznika i smjera leta     (zaustavljanja za vrijeme leta, letovi preko drugih zračnih luka i sl.) koji mogu nastupiti zbog     različitih  tehničkih i organizacijskih razloga. Isto tako može doći do kašnjenja koja su najčešće     posljedica preopterećenosti zračnog prostora, štrajkova i lošeg vremena; na njih organizator     nema utjecaja. Nastup ovih promjena ne smatra se izmjenom programa putovanja iz razloga     što su prvi i zadnji dan putovanja namijenjeni isključivo dolasku na destinaciju i odlasku s iste     te s tim povezanim transportima, a ne odmoru. Putnik je dužan 24 sata prije povratka kod predstavnika organizatora provjeriti sat povratka.

2.13.    Gubitak osobnih/putnih isprava

2.13.1.    Ako se tijekom putovanja putnikove putne isprave izgube ili unište, a nužno su potrebne za     nastavak putovanja ili za povratak u državu polaska, putnik će o vlastitom trošku ishoditi nove     putne isprave.

2.13.2.    Putnik se može za savjet i pomoć pri ishođenju novih putnih isprava obratiti voditelju     putovanja odnosno predstavniku organizatora putovanja koji će pomoći putniku u tom slučaju, pri tome vodeći računa o redovnom odvijanju Programa putovanja.

2.13.3.    Ako putnik zbog gubitka ili uništenja putnih isprava mora prekinuti putovanje, nema pravo na     bilo kakav povrat uplaćenog putovanja ili povrata troškova.

2.14.    Kategorizacije smještajnih objekata i općenito o kućnom redu

2.14.1.    Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i druga sredstva pružanja usluga     putovanja opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog     nadležnog tijela u vrijeme objave programa putovanja. Standardi smještaja, prehrane i drugih     putničkih usluga pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu uvijek usporedivi.

2.14.2.    Kućni red, hrana, usluge, plaža kao i ostala ponuda hotela pod nadzorom su mjesnih     turističkih organizacija. Na te elemente organizator nema nikakvog utjecaja.

2.14.3.    Kod aranžmana označenih kao all inclusive predlaže se pažljivo pročitati opis usluge u     programu putovanja, odnosno ponudi ili ugovoru, jer sve all inclusive ponude nisu identične.     Obično je osnovna usluga kod all inclusive ponude puni pansion, odnosno doručak, ručak i     večera, a uz obroke je u cijenu uključeno piće.

2.14.4.    Ako putnik prilikom rezervacije ne doplati sobu s posebnim karakteristikama (pogled na more,     balkon, položaj - orijentacija, određeni kat), bit će smješten u jednoj od soba koje su službeno     registrirane za smještaj gostiju u hotelu. Raspored po sobama u nadležnosti je hotelijera, a     organizator putovanja nema na to nikakav utjecaj. Organizator može putnikove želje prenijeti     hotelijeru, ali ne može garantirati da će iste biti ispunjene. Smještaj u jednokrevetnim sobama     najčešće ne odgovara standardu dvokrevetne sobe. Pri smještaju u trokrevetnoj sobi putnik     mora uzeti u obzir da se najčešće radi o dvokrevetnoj sobi s pomoćnim ležajem, pri čemu     smještaj treće osobe ne odgovara standardu smještaja drugih dvaju osoba. Obično se radi o     krevetu na razvlačenje koji po veličini i udobnosti nije jednak uobičajenom krevetu i primjeren     je za dijete.

2.14.5. Ako putnik nije isključivo ugovorio smještajnu jedinicu (sobu, apartman, kabinu i sl.) s     posebnim odlikama, isti će prihvatiti bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za     izdavanje u dotičnom objektu. Ulazak u smještajnu jedinicu u pravilu je između 16 i 20 sati, a     isti se obično moraju napustiti do 9 ili 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko kućnim redom i     pravilnikom izvršitelja usluge nije drugačije određeno, o čemu će putnik biti informiran     direktno od izvršitelja usluge prilikom prijave u smještajni objekt. U slučaju dolaska ili odlaska     iz smještajne jedinice, koji se ne podudara s vremenom ulaska i napuštanja smještajne     jedinice, izvršitelj usluge će u skladu s pravilima poslovanje smještajne jedinice osigurati     odgovarajući prostor putniku  za odlaganje i čuvanje prtljage, ali ne može jamčiti ispunjenje     takvog zahtjeva. Atlas će informirati izvršitelja usluge o svakom unaprijed najavljenom     dodatnom zahtjevu putnika vezano za smještajni objekt (boravak kućnih ljubimaca, dječji     krevetić, orijentacija sobe, pozicija sobe, kat, komfor, i sl.) ali ne može jamčiti ispunjenje     takvog zahtjeva, te također izvršitelj usluge može takav dodatni zahtjev naplatiti na licu     mjesta od Putnika, o čemu će putnik biti informiran od strane izvršitelja usluge.

2.15.    Reklamacije odnosno pritužbe

2.15.1.    Putnik mora na nepravilnosti odnosno nedostatke u pružanju ugovorenih usluga ukazati na     licu mjesta izjavom reklamacije voditelju putovanja, predstavniku Organizatora, odnosno     predstavniku drugog organizatora putovanja koji organizira turistički aranžman, neposrednom     pružatelju usluga odnosno ovlaštenoj lokalnoj agenciji. U slučaju da se, ovisno o sadržaju,     reklamacija mogla riješiti na licu mjesta (na primjer nezadovoljavajuća čistoća sobe, oprema,     položaj sobe itd.), a putnik nije prigovorio na licu mjesta i o nepravilnostima nije obavijestio     gore navedene osobe, smatra se da se putnik složio s tako pruženom uslugom i time je     izgubio pravo na kasnije podnošenje reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene odnosno     naknadu štete. Atlas neće razmatrati reklamacije ako putnik nije priložio zapisnik predstavnika     organizatora odnosno pružatelja usluge o reklamaciji iz kojeg će proizlaziti da se nedostatke     nije moglo riješiti na licu mjesta.

2.15.2.    Postupak reklamacije: putnik odmah na licu mjesta mora reklamirati neodgovarajuću uslugu     predstavniku organizatora, a u njegovoj odsutnosti pružatelju usluge. Pri otklanjanju uzroka     reklamacije, putnik treba surađivati s predstavnikom s dobrom voljom. Ako putnik ne prihvati     ponuđena rješenja uzroka reklamacije koja odgovaraju ugovorenim uslugama, Organizator     neće uzeti u obzir kasnije zahtjeve za povrat troškova ili smanjenje cijene putovanja. Ako     uzrok reklamacije nije moguće otkloniti, putnik će s predstavnikom sastaviti pisani izvještaj.     Nakon povratka s putovanja, putnik mora u roku od dva tjedna od završetka putovanja,     poslati preporučenom poštom pisanu reklamaciju na adresu: ATLAS plus d.o.o., Dr. Ante Starčevića 45, 20000 Dubrovnik, ili na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript te priložiti dokaze     na okolnost osnovanosti reklamacije, i to najmanje: pisanu potvrdu s potpisom predstavnika ili     pružatelja usluge, račune povezane sa dodatnim troškovima i slično. Putnik također može reklamaciju uputiti prodajnom mjestu na kojem je sklopio ugovor o putovanju. Organizator je dužan pisano odgovoriti putniku u roku od 15 radnih dana od primitka reklamacije. Tijekom razdoblja do odgovora Organizatora na reklamaciju, putnik nije ovlašten podnositi pritužbe ili zahtjeve trećim osobama i nadležnim institucijama ili informacije povezane sa reklamacijom učiniti javno dostupnima.

2.15.3.    Kada Atlas nije odgovorni organizator putovanja proslijedit će reklamaciju odgovornom     organizatoru putovanja i pisano obavijestiti putnika o učinjenome.

2.15.4.    Kada Organizator nastupa samo u ulozi informatora, putnik mora sve reklamacijske zahtjeve     prijaviti na licu mjesta stvarnom neposrednom pružatelju odnosne usluge.

2.15.5.    Bez pisane reklamacije Organizator neće razmatrati zahtjeve za smanjenje cijene ili naknadu     štete. Reklamacija poslana poštom mora biti potpisana, a podnijeti ju može svaki putnik u     svoje ime ili za to pisano opunomoćiti treću osobu.

2.15.6.    Putnik ima pravo na povrat cijene ili naknadu štete u visini stvarne vrijednosti neizvršene     usluge. Ova odredba ne primjenjuje se na slučajeve kada Organizator ima pravo na otkaz     aranžmana ili promjenu programa, sukladno primjenjivim pravilima. Ograničenje odgovornosti     vrijedi za sva putovanja za koja je sklopljen ugovor o putovanju. Putnik nema pravo na     naknadu izgubljene dobiti te naknadu nematerijalne štete i troškova koji iz nje proizlaze.

2.15.7.    Za štete koje nisu posljedica tjelesne ozljede ili za štete koje Organizator nije prouzročio     namjerno ili nepažnjom, Organizator odgovara putniku do visine propisane stavkom 2. članka     45. Zakona o pružanju usluga u turizmu. Ako se međunarodnim konvencijama koje obvezuju     Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničuje opseg naknade     štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket-aranžmana ili     ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se     pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na Organizatora i on     se u odnosu na putnika može pozvati na to. Naknada štete ili sniženje cijene na koje putnik     ima pravo oduzimaju se jedne od drugih.

2.16.    Zaštita osobnih podataka

2.16.1.    Atlas sve zaprimljene osobne podatke o putnicima čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih     podataka te drugim primjenjivim propisima. Smatra se da putnik potpisom ugovora o     putovanju daje suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu sklapanja i ispunjenja     ugovora. Putnik prihvaćanjem ovih općih uvjeta istodobno daje suglasnost Atlasu za     prenošenje osobnih podataka ovlaštenim trećim osobama, te suglasnost da se putnikovi     osobni podaci mogu upotrebljavati u sljedeće namjene: direktna prodaja, istraživanje tržišta,     provođenje analiza poslovanja, segmentacija kupaca, statističke obrade i obavještavanja o     ponudi Atlasa i njegovih poslovnih partnera. Ako putnik ne želi dati takvu suglasnost, o tome     se mora izjasniti prilikom prijave na putovanje.

2.17.    Nepredvidljive okolnosti u vezi putovanja

2.17.1.    Organizator je dužan bez nepotrebnog odgađanja putniku u poteškoćama pružiti primjerenu pomoć, a posebice pružanjem primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći i pomaganjem putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. Ako je putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, organizator može za opisanu pomoć naplatiti razumnu naknadu koja ne može biti viša od stvarnih troškova organizatora. Kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak putnika u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, organizator je dužan snositi troškove nužnog smještaja najviše do tri noćenja po putniku, ako je moguće u jednakovrijednoj kategoriji smještaja ugovorene ugovorom. Ako su zakonodavstvom Europske unije o pravima putnika koje se primjenjuje na relevantna prijevozna sredstva za povratak putnika predviđena dulja razdoblja, primjenjuju se ta razdoblja.

2.17.2.    Putnik mora bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima prijaviti organizatoru svaku nesukladnost koju utvrdi tijekom izvršenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu.

2.17.3    U skladu s propisima, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja odgovornog organizatora     putovanja, putnik zatečen na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje,     trebaju na najbrži način kontaktirati osiguratelja naznačenog u Ugovoru o putovanju.

2.17.4.    Putnici najkasnije u završnoj obavijesti prije početka putovanja dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom, turističkom agencijom ili njihovim predstavnikom.

2.17.5.    Ako maloljetnik bez pratnje roditelja ili druge ovlaštene osobe putuje na temelju ugovora o putovanju u paket-aranžmanu koji uključuje smještaj, zakonski zastupnik maloljetnika može stupiti u izravan kontakt s maloljetnikom ili osobom odgovornom za maloljetnika u mjestu boravka maloljetnika putem podataka za kontakt lokalnog predstavnika organizatora, kontaktne točke ili voditelja putovanja naznačenog u ugovoru.

2.18.    Posebni uvjeti aranžmana

2.18.1.    Atlas može za pojedine vrste putovanja utvrditi posebne uvjete aranžmana koji će se na odnos     Organizatora i putnika u vezi takvog aranžmana primjenjivati u mjeri u kojoj su posebni uvjeti     aranžmana različiti od ovih Općih uvjeta.

2.18.2.    PUTOVANJE S DJECOM. U pojedinim slučajevima, određenim pojedinačnim programom     turističkog aranžmana, može biti određeno da maloljetna djeca do godine starosti određene     programom, a koja putuju u pratnji dviju odraslih osoba, imaju popuste na pojedine usluge u     sklopu cjelokupnog turističkog aranžmana ili na cjelokupni aranžman. Uvjeti i visina     pojedinačnog popusta određeni su svakim pojedinačnim programom paket aranžmana. Ako u     pojedinom programu nisu predviđeni posebni popusti za maloljetne osobe koje putuju u     pratnji odraslih osoba, tada taj paket aranžman ne predviđa posebne popuste takve vrste.     Svako dijete, bez obzira na dob i visinu potencijalnih popusta, mora biti naznačeno u ugovoru     o putovanju i mora imati važeće putne isprave, potrebne za ulazak u države u kojima ili kroz     koje se putovanje odvija. Ako dijete nije naznačeno u ugovoru o putovanju ili vaučeru za     pojedinačni paket aranžman, smatra se da to dijete nema pravo putovati u okviru tog paket aranžmana.

2.18.3.    POSEBNI UVJETI ZA MATURANTSKA PUTOVANJA. Putnik je prilikom prijave na maturantsko     putovanje u obvezi uplatiti iznos koji je naznačen u programu putovanja. Preostali dio cijene     putovanja prema ugovoru putnik je obvezan platiti najkasnije 30 dana prije početka     putovanja osim ako drugačije nije navedeno.
2.18.3.1.Putnik ima pravo otkazati maturantsko putovanje u kojem se slučaju primjenjuju sljedeći     otkazni rokovi i troškovi:
90 do 60 dana prije odlaska    60% cijene aranžmana
60 do 30 dana prije odlaska    80% cijene aranžmana
29 do 1 dana prije odlaska    90% cijene aranžmana
na dan odlaska i poslije odlaska    100% cijene aranžmana

3.    ZAVRŠNE ODREDBE

3.1.    Sporovi koji nisu riješeni sporazumom mogu se podnijeti na rješavanje nadležnom sudu, Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Centru za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca ili Centru za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje. Podaci za kontakt mogu se pronaći na internetskoj stranici https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_hr. Na ugovor o putovanju primjenjivat će se materijalno pravo Republike Hrvatske.

3.2.    Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internetskoj stranici www.atlas.hr.

                                Dubrovnik, 1. travnja 2019. godine

Pošalji na Facebook

Ponuda

Info telefon

icon-phoneProdaja:
+385 1 7777 980

+385 1 4832 141

Avio odio:
+385 1 4832 143

+385 91 4832141

faceNOVO

 LUNA

putno-osiguranje

korisne-informacije

poklon-bon

mozaik knjiga top 10 2

 HOTELI

Aktualni programi

20.06.  Istra
20.06.  Slavonija i Baranja
21.06.  Bled i Ljubljana
21.06.  Slavonija i Baranja
17.07.  Istanbul
18.07  Colmar
18.07.  Bled i Ljubljana
18.07.  Grčki otoci i Atena
 krstarenje
23.07.  Pariz
24.07.  London
24.07.  Dvorci Bavarske
30.07.  Pariz i London
30.07.  Dolomiti i Alpe
31.07.  Lisabon i tura
01.08.  New York
01.08.  Istanbul
01.08.  London, 5 dana
02.08.  Barcelona, 5 dana
02.08.  Biseri Rusije
02.08.  Irska
04.08.  Amsterdam
04.08.  Ligurska obala
04.08.  Provansa
05.08.  Nizozemsko
 Belgijska tura
06.08.  Prag, avio
13.08.  Pariz
13.08.  St. Peterburg
14.08.  London
14.08.  Lisabon i tura
15.08.  Bled i Ljubljana
15.08  Grčki otoci i Atena
 krstarenje
20.08.  Pariz
26.08.  Istanbul, 5 dana
27.08.  Aljaska
27.08.  Pariz i London
27.08.  Dvorci Bavarske
27.08.  Dolomiti i Alpe
28.08.  Lisabon i tura
02.09.  Nizozemsko
 Belgijska tura
18.09.  Istanbul
24.09.  St. Peterburg
24.09.  Pariz
24.09.  Prag, bus
25.09.  Atena
25.09.  London
25.09.  Lisabon i tura
 6 dana
26.09.  Grčki otoci i Atena
 krstarenje
28.09.  Lisabon i tura
30.09.  Colmar
02.10.  Jordan i Izrael
05.10.  Apulia i Basilicata
05.10.  New York
06.10.  Provansa
07.10.  Berlin
07.10.  Kapadokaija
 i Istanbul
08.10.  Pariz
08.10.  Dublin
08.10.  Prag, bus
08.10.  Vijetnam i Bali
09.10.  Amsterdam
09.10.  Makedonija i Grčka
14.10.  Andaluzija
15.10.  Azurna obala
16.10.  Dvorci Bavarske
16.10.  Lisabon i tura
16.10.  London
17.10.  Dubai
19.10.  Lisabon i tura,
 6 dana
19.10.  Lisabon i tura
23.10.  Rim
24.10.  New York
28.10.  Jordan i Izrael
30.10.  London
05.11.  Amsterdam
10.11.  Vijetnam krstarenje
14.11.  Madeira
14.11.  Maroko
14.11.  Istanbul, 5 dana
19.11.  Jordan i Izrael

Ove stranice koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više možete saznati ovdje.

Za nastavak pregleda i korištenja web stranice kliknite ovdje: